Mr. sc. Hrvoje Pauković

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Rijeci, gdje je stekao i zvanje magistar pravnih znanosti na poslijediplomskom studiju „Pravo međunarodne trgovine, prometa i osiguranja“. Karijeru je započeo kao odvjetnički vježbenik nakon čega je prešao u Croatia osiguranje d.d. (2001.- 2007.) gdje je kasnije postao direktor Sektora za pravne, kadrovske i opće poslove. S tog mjesta je izabran za direktora Hrvatskog ureda za osiguranje na kojem mjestu se nalazi i danas. Položio je pravosudni ispit, stekao kvalifikaciju ovlaštenog posrednika u trgovini vrijednosnim papirima – broker, a završio je i usavršavanje na području osiguranja na School of Insurance, St. John's University u New Yorku. Predavač je građanskog prava na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu i suradnik na Pravnom fakulteta u Rijeci. Član je Izvršnog odbora Europske federacije osiguratelja i reosiguratelja (CEA). Član je Radne skupine za provedbu i praćenje Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa (MUP), te Radne skupine pri Ministarstvu financija RH za novi Zakon o osiguranju itd.

povratak