Milan Cerović

Rođen je 10. 12. 1941 godine. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a na istom fakultetu magistrirao je na temu „Formiranje tarifa u osiguranju od autoodgovornosti“. Ovlašteni je aktuar. U području osiguranja radio je na različitim poslovima u Dunav osiguranju, od šefa službe računovodstva, šefa službe za pribavu osiguranja, službe za osiguranje, procjenu i likvidaciju šteta. Bio je i direktor sektora za osiguranje imovine i osoba, pomoćnik direktora filijale i zamjenik direktora filijale Užice, a od 1991. zaposlen je kao direktor direkcije za razvoj sustava osiguranja. Godine 1995. izabran je za generalnog sekretara Udruženja osiguravajućih organizacija Jugoslavije, sada Udruženje osiguravača Srbije. Objavio je mnoge stručne radove iz osiguranja u časopisima Osiguranje u teoriji i praksi,  Praksa i knjigovodstvo, Ekonomski signali, Tokovi osiguranja i više zbornika radova sa stručnih savetovanja i seminara. U Dunav osiguranju bio je predavač i ispitivač u internoj školi za obrazovanje. 


povratak