mr. sc. Tatjana Žlibar-Račić

Tatjana Račić - Žlibar završila je Prirodoslovno matematički fakultet u Zagrebu, smjer inžinjer matematike i magistrirala aktuarske znanosti na Budimpeštanskom sveučilištu s temom iz zdravstvenog osiguranja.

Svoju bogatu poslovnu karijeru započinje 1990. godine u Zagreb osiguranju na aktuarskim poslovima. 1991. godine prelazi u Helios osiguranje na mjesto Direktorice za razvoj i aktuarske poslove gdje ostaje naredne četiri godine. Nakon godinu dana rada kao Izvršna direktorica službe razvoja i aktuarskih poslova u Adriatic osiguranju, sljedećih desetak godina radi za više osiguravatelja i reosiguravatelja u zemlji i inozemstvu kao samostalni ovlašteni aktuar i direktor tvrtke F&R d.o.o. za intelektualne usluge u osiguranju. Samostalni rad prekida na dvije godine, od 2000-2002, kako bi obnašala funkciju predsjednice Uprave Basler životnog osiguranja i prokuristice Basler osiguranja. Od 2006. godine članica je Uprave UNIQA osiguranja zadužena za cjelokupno područje tehnike osiguranja, obradu šteta, aktuarstvo, zdravstveno osiguranje i pravne poslove.

Predavač je na brojnim poslijediplomskim studijima i seminarima u zemlji i inozemstvu (za Prirodoslovno – matematički fakultet, Ekonomski fakultet, HUO, HAGENU, Hrvatski institut za bankarstvo i osiguranje, Hrvatsko aktuarsko društvo, Ministarstvo financija Makedonije i Financial Servis Volunteer Corps USA...), ima naslovno nastavno zvanje predavača za znanstvenu disciplinu „Aktuarska matematika“ i jedan je od pokretača i organizatora sustavne edukacije aktuara u RH. Autorica je i koautorica više članaka, suradnica na rječnicima iz područja aktuarstva i osiguranja, te urednica Rječnika osiguranja. Jedan je od osnivača i donedavno dvanaestogodišnja dopredsjednica Hrvatskog aktuarskog društva (HAD), članica Međunarodnog udruženja aktuara (IAA) i nekoliko njegovih sekcija, te predstavnica HAD-a u IAA. Od 2008. godine zamjenica je predsjednika Udruženja osiguravatelja pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.